Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego Coffee Support

obowiązujący od dnia 01.03.2019 roku.

 

I. DEFINICJE POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym regulaminie sklepu internetowego Coffee Support (dalej „Regulamin”) jest mowa o:

 • Sprzedawcy– należy przez to rozumieć Coffee Support- Błażej Walczykiewicz z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-706, przy ulicy ks. Lexa 15 A, zrejestrowany pod nr NIP: 586 209 0848 i nr REGON: 361742265; e-mail: shop@coffee-support.com
 • Sklepie internetowym– należy przez to rozumień sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.coffee-support.com
 • Towarze– należy przez to rozumieć produkty oferowane przez sklep;
 • Usłudze– należy przez to rozumieć usługi szkoleniowe świadczone przez Sprzedawcę.
 • Kliencie– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;
 • Uczestniku – należy przez to rozumieć Klienta lub osobę wskazaną przez Klienta, które biorą udział lub są zainteresowane wzięciem udziału w Szkoleniu;
 • Konsumencie– należy przez to rozumień Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Szkoleniu – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Sprzedawcę w formie stacjonarnej na terenie Polski lub za granicą.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zakupu Towarów i Usług przez Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż uwidocznionych na stronach Sklepu internetowego, nowych Towarów.
 3. Informacje zawarte w Sklepie internetowym mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 oraz art. 661ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca informuje, że wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 49.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 39.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 54.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;

d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320×480;

e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

5. Dział PROMOCJE obejmuje Towary lub Usługi, które są aktualnie oferowane w niższej cenie lub sprzedawane w zestawach. Liczba promocyjnych Towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary lub Usługi, aż do wyczerpania się zapasów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zakończenia oraz wznowienia promocji w dowolnym momencie.

6. Dział NOWOŚCI zawiera Towary lub Usługi nowo wprowadzone na rynek lub do oferty Sklepu internetowego.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen Towarów lub Usług. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

b) wycofania poszczególnych Towarów lub Usług ze Sklepu internetowego.

c) zmiany ilości Towarów oferowanych w Sklepie internetowym.

d) wprowadzania nowych Towarów lub Usług do Sklepu internetowego.

8. Sprzedawca zaznacza, iż wszystkie wymienione Towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

9. Wszelkie elementy graficzne, tekstu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz wszystkich podmiotów, których produkty oferowane są na stronach Sklepu internetowego są prawnie zastrzeżone, a Klient nie jest uprawniony do korzystania z nich i ich rozpowszechniania.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient składa zamówienie poprzez:

a) wybór jednego lub kilku Towarów albo Usług oferowanych w Sklepie;

b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia na stronie Sklepu, a także wysłanie elektronicznego formularza zamówienia ze strony Sklepu.

c) potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji w postaci wiadomości e-mail wysłanej do Klienta;

d) otrzymaniu od Klienta płatności za Towar lub Usługę (z wyjątkiem Towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze).

2. Jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towarów bądź jest realizowane przez producenta – Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zaproponuje inny termin lub sposób realizacji zamówienia (np. poprzez częściową realizację zamówienia). Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji lubsposobu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie zostaje anulowane, a żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.

3. Jeżeli Towar jest niedostępny na rynku Sprzedawca powiadomi o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia.

4. Sprzedawca potwierdzi zamówienie za pomocą poczty elektronicznej, co będzie oznaczało jego przekazanie do realizacji. 5. Klient jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do momentu potwierdzenia złożenia zamówienia rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, z poziomu konta, jeżeli jest zalogowany, lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy: shop@coffee-support.com

IV. PŁATNOŚCI

 1. Cena aktualna w Sklepie internetowym w momencie złożenia zamówienia przez Klienta ma charakter wiążący. Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami BRUTTO I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT w stawce obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
 2. Przyjmowane przez nas formy płatności to:

a) przelew zwykły – Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego lub tylko numer rachunku bankowego Sprzedawcy, zamówienie zostanie zrealizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy.

b) płatność przy odbiorze przesyłki – Klient płaci odbierając zamówiony Towar. Płatność ta nie jest dostępna w odniesieniu od Usług;

c) płatność za pomocą bankowości internetowej- tj. rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub z wykorzystaniem PayPal czy za pośrednictwem systemów płatności PayU.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępnych dla Klientów sposobów płatności.

4. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY

 1. Realizacja zamówień na Towary polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego.
 2. Jeżeli w opisie zamieszczonym przy Towarze nie wskazano inaczej realizacja zamówień na Towary następować będzie w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony. O terminie dostawy Towaru na specjalne zamówienie Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 3. Do terminu realizacji zamówienia na Towary nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca dostarczył Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą realizowane dopiero po otrzymaniu płatności.
 5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle pocztą elektroniczną Klientowi potwierdzenie jego realizacji.
 6. Sprzedawca dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość negocjowania cen produktów, w tym w szczególności przypadku zamówienia większej ilości Towarów. Wówczas zamówienie następuje poza systemem Sklepu internetowego. W tym celu należy wysłać na adres e-mail shop@coffee-support.com listę Towarów wraz z pytaniem o możliwość udzielenia rabatu oraz danych do dostawy. Na ich podstawie przygotowana zostanie dla Klienta kalkulacja wartości zamówienia oraz kosztów dostawy.
 7. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia realizacji zamówienia.
 8. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na Towary lub Usługi zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze lub Usłudze.

VI. DOSTAWA TOWARÓW I CZAS OCZEKIWANIA

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia.
 2. Towary dostarczane są poprzez współpracujące ze Sprzedawcą firmy kurierskie w terminach określonych w regulaminach świadczenia usług.
 3. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie Towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.
 4. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 5. Opłaty należne za podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie za dostarczenie zamówionych Towarów ponosi:

a) w przypadku gdy wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 1000,00 złotych brutto – Klient, w wysokości 18 złotych brutto bez względu na ilość i ciężar produktów, za pośrednictwem Sprzedawcy;

b) w przypadku gdy wartość zamówienia wynosi więcej niż 1000,00 złotych brutto – Sprzedawca.

6. W przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia informuje Klienta o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Klient dokonuje zapłaty ceny. Po dokonaniu zapłaty Sprzedawca dostarcza zamówione Towary, przy czym termin dostarczenia Towarów może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni w stosunku do terminów pierwotnych.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI (SZKOLENIA)

 1. Niniejsze postanowienie określa zasady dotyczące realizacji zamówień na Szkolenia, udziału w Szkoleniach organizowanych przez Coffee Support, a sprzedawanych w Sklepie Internetowym, a także prawa do odstąpienia od Umowy oraz odpowiedzialności.
 2. Sprzedawca oświadcza, że Szkolenia zorganizowane są z zachowaniem należytej staranności, nie mniej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia.
 3. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu, czasu trwania, ilości Uczestników Szkolenia są każdorazowo zawarte w opisie zamieszczonym w Sklepie Internetowym przy danym Szkoleniu. Wszystkie Szkolenia odbywają się Centrum Szkoleniowym wskazanym na stronie Sklepu Internetowego. Istnieje możliwość przeprowadzenia Szkolenia poza Centrum Szkoleniowym, jednakże następuje to na podstawie odrębnej umowy.
 4. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku zawarcia Umowy na mniej niż 14 dni przed Szkoleniem Klient rezygnuje z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 3 poniżejw przypadku rezygnacji mają wówczas zastosowanie postanowienia ust. 5 i 6 poniżej. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów.
 5. Sprzedawca ma prawo odwołania Szkolenia w terminie najpóźniej do 7 dni roboczych przez zaplanowanym terminem Szkolenia w szczególności w przypadku braku zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników, tj. 3 Uczestników o czym Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w przy złożeniu zamówienia.
 6. Zaistnienie okoliczności o której mowa w ust. 2 powyżej nie powoduje zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w przy złożeniu zamówienia.
 7. Wszelkie materiały, które są prezentowane i udostępniane Uczestnikom w ramach prowadzonego Szkolenia podlegają ochronie prawa autorskiego oraz stanowią własność intelektualną ich twórców. Materiały te nie mogą podlegać rozpowszechnianiu i udostępnianiu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zastrzega niniejszym możliwość zmiany terminu lub miejsca Szkolenia w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, tj. wszelkich niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych oraz zaistnienia siły wyższej.

VIII. ZWROTY, REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Towary zakupione w Sklepie internetowym https://www.coffee-support.com mogą być objęte gwarancją producentów. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie Towaru. W sprawie serwisowania wszelkich zakupionych w Sklepie internetowym urządzeń należy kontaktować się bezpośrednio z producentem.
 2. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy, reklamacji przez Klientów – Konsumentów uregulowane są w punkcie IX niniejszego Regulaminu. Postanowienia wskazane w ust. 3-14 poniżej nie dotyczą Klientów będących Konsumentami.
 3. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) Towarów.
 4. W przypadku otrzymania Towaru uszkodzonego lub niezgodnego z postanowieniami umowy Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 5 dni od otrzymania Towaru. W tym celu reklamacje należy wysłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu.
 5. Nie należywiązać firmy kurierskiej z reklamacjami, które obejmują wewnętrzne procedury Sprzedawcy  (ilość, jakość Towaru, poprawność zamówienia itp.)
 6. Reklamacje dotyczące przebiegu lub jakości prowadzonego Szkolenia należy przesyłać na adres e-mail wskazany w punkcie I Regulaminu lub przesyłać listem poleconym na adres wskazany w punkcie I Regulaminu niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 7. Dla ułatwienia procesu reklamacji zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności: opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
 8. W przypadku złożenia reklamacji po upływie terminie określonego w ust. 4 lub 6 powyżejlub nie zawarcia powyżej wskazanych informacji w ust. 7 powyżej Sprzedawca może nie przyjąć złożonej reklamacji do rozpatrzenia z zastrzeżeniem.
 9. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od momentu jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. Brak ustosunkowania się reklamacji Klienta w terminie 14 dni nie oznacza przyjęcie, iż zgłoszona reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 10. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy dotyczącej Szkolenia w następujących przypadkach:

a) śmierć osoby bliskiej Uczestnika (współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu),

b) ciężka choroba Uczestnika, która uniemożliwia wzięcie udziału w Szkoleniu,

c) konieczność wywiązania się z obowiązku wobec organów władzy publicznej, o których Klient nie miał wiedzy według stanu na dzień zawarcia Umowę ze Sprzedawcą.

11. Klient powołując się na okoliczności wskazane w ust. 9 powyżej musi je należycie udokumentować. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I Regulaminu bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt. I Regulaminu.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie trwania szkolenia Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za szkolenie w stosunku proporcjonalnym, tj. uiścić zapłatę za szkolenia w których uczestniczył zajęcia, w których wziął udział.

13. Jeśli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy w terminie co najmniej 14 dni przed zaplanowanym terminem Szkolenia z jakiejkolwiek przyczyny, uiszczona cena podlega zostanie zwrotowi w terminie 14 dni. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

14. Brak uiszczenia zapłaty ceny lub jej odpowiedniej części oraz brak udziału w Szkoleniu, nie oznacza skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy. W tym przypadku Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy całość ceny należnej za Szkolenie.

15. Sprzedawca niniejszym zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem na Szkolenie, w sposób wskazany w terminie najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem Szkolenia w przypadku braku wymaganej liczby zapisów na Szkolenie. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia.

16. Sprzedawca ma również prawo nie zawrzeć z Klientem Umowy na Szkolenie lub odstąpić od Umowy w każdym przypadku nieuiszczenia przez Klienta wynagrodzenia wobec Sprzedawcy, wynikającego również z innych tytułów niż Szkolenie.

IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. Do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 8 poniżej.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumentalub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. (i) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. (ii)polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument może wykorzystać w tym celu przygotowany przez formularz odstąpienia, który jest załączany do każdego Zamówienia. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I Regulaminu bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt. I Regulaminu.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie ,nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu.
 13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumentao konieczności poniesienia tych kosztów.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:

a) o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

16. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru lub przeprowadzenia Szkolenia.

17. Reklamacje będą rozstrzygane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

18. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy, który potwierdzi niezwłocznie otrzymanie reklamacji na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

19. Dla ułatwienia procesu reklamacji zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności: opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą Towaru.

20. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

21. Reklamowany Towar należy wysyłać na adres podany w pky. 1 niniejszego Regulaminu.

22. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

23. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, są dostępne na stronie internetowej uokik.gov.pl.

24. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno – konserwacyjnych.
 2. Sprzedawca informuje, iż Sklep internetowy może zawierać błędy techniczne oraz merytoryczne, które będą weryfikowane natychmiast po ich wykryciu.
 3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych będą regulowane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego w zakładce Regulamin.
 5. Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmian Regulaminu, jednakże zmiany Regulaminu nie będą wypływały na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z tytułu interpretacji niniejszego regulaminu jak i realizacji transakcji jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 7. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie obowiązują prawa Kodeksu Cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r. i dotyczy wszystkich umów zawartych w tym dniu i po tym dniu.

Koszyk

No products in the cart.