POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu internetowego Coffee Support

 

I. DEFINICJE POJĘĆ

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności sklepu internetowego Coffee Support (dalej „Polityka Prywatności”) jest mowa o:

  • Administratorze – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w pkt. II ust. 2 poniżej;
  • Sklepie internetowym – należy przez to rozumień sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.coffee-support.com
  • Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaj, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Coffee Support- Błażej Walczykiewicz z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-706, przy ulicy ks. Lexa 15 A, zrejestrowany pod nr NIP: 586 209 0848 i nr REGON: 361742265 – zwany dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą oraz Usługodawcą Sklepu internetowego. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: walczykiewicz@coffee-support.com lub pod adresem siedziby.

 

III. GROMADZENIE, PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora głównie na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujący sposób:

a) poprzez wprowadzone przez Klienta informacje podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym (dla Klientów zarejestrowanych),

b) poprzez wprowadzone przez Klienta informacje podczas zakupu w Sklepie internetowym (dla Klientów niezarejestrowanych),

c) poprzez dane pozyskiwane automatycznie tj. gromadzenie plików “cookies”.

3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność zawarcia i  realizacji tejże umowy.

4. Klient celem może dokonać rejestracji w Sklepie internetowym, celem dokonywania zakupów.

5. Warunkiem rejestracji na stronie przez Klienta jest podanie danych Klienta, w tym adresu email, Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków. Brak wskazania adresu email może uniemożliwić rejestrację przez Klienta, gdyż Administrator nie będzie miał możliwości skontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji jego danych osobowych. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Klienta.

IV. ZAKRES, CELE I CZAS PRZETWARZANIA ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) numer telefonu kontaktowego,

d) adres IP,

e) adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

g) w odniesieniu do Klientów nie będących konsumentami:

 1. nazwę firmy oraz
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

2. Cel, zakres oraz odbiory danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy do czasu upływu terminów dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO)

b) rozpatrywania skarg i reklamacji – przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji (na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO)

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowań egzekucyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) archiwizowania dokumentów oraz w celach dowodowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań, w tym zobowiązań podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

e) prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

f) jeżeli Klient wyraził na to zgodę, to także w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania).

g) analitycznym i statystycznym, tj. w celu badania i analizowania na stronie Sklepu internetowego danych o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej działalności, a także w celu administrowania stroną internetową, ,do czasy gdy posiadamy dodatkową inną podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy, dane ulegają anonimizacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Dane podane przez Klienta w celu skontaktowania się (w formularzu kontaktowym) Administrator wykorzystuje tylko i wyłącznie w celu skontaktowania się z Klientem.

V. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 1. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym szczególności nie podlegają profilowaniu.
 2. Administrator w ramach wykonywanych czynności korzysta z plików cookies, które pozwalają na obserwację i analizę ruchu na stronie Sklepu internetowego, jak również podejmowanie działań remarketingowych.

 

VI. POLITYKA COOKIES

 1. Administrator gromadzi informacje zawarte w plikach Cookies. Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, na karcie pamięci smartfona itd.) i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na stronę Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających stronę Sklepu internetowego w celu:

a) dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do preferencji Klienta, w tym poprzez dostosowanie koloru, rozmiaru czcionki, układu, jak również optymalizacji korzystania ze strony Sklepu internetowego;

b) zapamiętanie Towarów lub Usług dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

c) zapamiętanie danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, logowania do Sklepu, ankiet;

d) umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: publikowanie postów na Facebooku lub Twitterze bezpośrednio z poziomu strony);

e) dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej;

f) tworzenie anonimowych statystyk korzystania za strony Sklepu internetowego oraz statystyk przepływu Klientow pomiędzy różnymi stronami internetowymi.

3. Pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta

4. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać w każdej chwili zmienione przez Klientów, w szczególności w taki sposób by uniemożliwić automatyczne przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek znajdują się poniżej:

a) Firefox

b) Chrome

c) Internet Explorer

d) Opera

e) Safari.

5. Administrator uprzedza jednak, że zablokowanie lub usunięcie plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego, a w uzasadnionych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

6. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień w urządzeniach końcowych, z których korzysta Klient w celu przeglądania Sklepu internetowego oraz oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach znajdują się w dostarczonej zwykle przez producenta danego urządzenia instrukcji użytkowania lub instrukcji umieszczonej na stronie internetowej. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików Cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu.

7. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów odwiedzających Sklep internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu interetowego..

VII. ODBIORCY DANYCH

  1. Administrator może w granicach przewidzianych przez przepisy prawa powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, który zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom prawa, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania.
  2. Administrator może przekazywać dane w szczególności następującym odbiorcom:

a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b) Podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

c) Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d) Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

e) Podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność.

VIII. UPRAWNIENIA KLIENTA

   1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia w całości lub części jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
   2. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
   3. Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   4. W celu realizacji uprawnień wskazanych w niniejszej Polityki prywatności Klient powinien skontaktować się z Administratorem. Administrator bez zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji od Klienta powinien udzielić odpowiedzi na żądania Klientów, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny.
   5. W zakresie możliwości technicznych Sklepu internetowego Klient może samodzielnie dokonywać zmian w danych osobowych po zalogowaniu w Sklepie internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu.
   6. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji wymaganych prawem.
   7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku nie zastosowania się Administratora do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Administrator stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane przepisami prawa, w szczególności zabezpieczające dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
   2. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności Klient może kierować na adres walczykiewicz@coffee-support.com
   3. Administrator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w szczególności w przypadku zaistnienia:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług przez Sklep internetowy;,

b) zmiany oferty Sklepu internetowego w zakresie świadczenia usług, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków.

4. Administrator powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Polityki prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedawcę przez Klienta wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Klienta na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Klienci będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, jeżeli ponownie zaakceptują treść Polityki Prywatności.

5. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu oraz stosownie prawu Unii Europejskiej.

Koszyk

No products in the cart.